Od mojego rozpoczęcia prostowania zębów z Invisalign minęło już trochę czasu i choć jeszcze drugie tyle przede mną – postanowiłam zebrać wstępne informacje i moje odczucia w jeden post i podzielić się pierwszymi wrażeniami. Na początek zaczniemy od podstaw, a dalsze etapy przedstawię Wam w kolejnych postach – nie wszystko na raz! Z pewnością większość z Was nigdy o Invisalign nie słyszała, więc chciałabym też opowiedzieć Wam trochę o samej marce i produkcie. No to do dzieła!

It’s been a while since I started straightening my teeth with Invisalign aligners, as a part of the Invisalign #SmileSquad 2, and although there is a second part ahead of me – I decided to gather the initial information and my feelings in one post and share my first impressions. At the beginning we will start from scratch, and I will present the next stages in the next posts – not everything at once! Certainly most of you have never heard of Invisalign aligners, so I would like to tell you a bit about the brand and the product. Well, let’s do it!

Invisalign to innowacyjny system prostowania zębów, który dobierany jest indywidualnie pod kątem potrzeb oraz oczekiwanych rezultatów – można zdecydować się na samo prostowanie, ale także bardziej zaawansowane zabiegi poboczne, w zależności od zaawansowania problemów. Oczywiście wszystkiego dowiecie się na swojej pierwszej konsultacji, gdzie razem z lekarzem będziecie mogli omówić możliwości. Invisalign to specjalistyczne, przezroczyste nakładki na zęby, których – w przeciwieństwie do klasycznego aparatu, praktycznie w ogóle nie widać! Przejdźmy teraz do konkretów.

1. Przygotowanie
Szczególnie istotną na początku informacją jest to, że aby rozpocząć leczenie Invisalign musicie mieć w stu procentach zdrowe zęby. Jeżeli więc planujecie prostować zęby tą metodą, powinniście wcześniej udać się na przegląd. Gdy już wszystko jest ok – umawiacie się na konsultację do jednej z dostępnych w okolicy placówek – na stronie znajdziecie wyszukiwarkę, która Wam w tym pomoże. Ja wybrałam dr Ćićkiewicza z kliniki Dental Fraternity. Na pierwszej wizycie wykonywany jest skan 3D iTero, dzięki któremu lekarz będzie mógł zobaczyć model Waszej szczęki zaproponować rozwiązanie. To super, bo możecie zobaczyć obecny układ swoich zębów i ten docelowy, a uwierzcie, że da się zrobić naprawdę wszystko. Ja finalnie zdecydowałam się na klasyczne prostowanie, dr Ćićkiewicz zamówił moje nakładki i wtedy musiałam po prostu czekać!

2. Nakładki i proces prostowania

Nakładki dostajecie w pudełkach i torebkach strunowych, dzięki czemu możecie je przechowywać w sterylnych warunkach. Dodatkowo macie również specjalne pudełko na Wasz aligner, do którego możecie go schować np. Podczas posiłków. Nakładki należy nosić możliwie najdłuższej w ciągu doby – a zalecane jest 20 do 22 godzin (dlatego zdejmuje się je tylko podczas jedzenia czy picia kawy lub słodkich napojów, można pić w nich jedynie wodę). Zestaw nakładek składa się z nakładki górnej oraz dolnej – są podpisane, więc łatwo to zauważyć, poza tym w razie pomyłki aligner po prostu nie wejdzie na zęby. Jeżeli chodzi o okres leczenia, to jest on zależny wyłącznie od Waszych oczekiwanych rezultatów (u mnie to niecały rok).

Jakie były moje pierwsze wrażenia? Wiadomo, taki aligner nie jest czymś standardowym, dlatego potrzeba czasu aby w pełni się przyzwyczaić. Ja na początku czułam lekki dyskomfort – głównie z powodu lekkiego seplenienia podczas mówienia, ale to szybko minęło! Potem nakładki są praktycznie niewyczuwalne podczas codziennych zajęć i to jest super. Początkowo moja „terapia” przebiegała super sprawnie – zmieniałam alignery średnio co 5 dni i naprawdę czułam efekty. Co istotne – musicie nosić je naprawdę sumiennie, bo jeżeli odpuścicie – kolejna nakładka po prostu nie będzie pasować! Zanim więc zmienicie ją na kolejną musicie upewnić się, że zęby już kompletnie Was nie bolą. No właśnie.

3. Czy to boli?
Oczywiście – trochę tak, ale nie jest to silny ból utrudniający życie. W porównaniu do klasycznego aparatu i dyskomfortu związanego z drutami i gumkami, w ogóle nie wydaje się to być problemem. Tak naprawdę najbardziej bolesne są pierwsze godziny noszenia nowej nakładki, bo od mniejszego oporu poprzedniej nakładki przechodzicie do silniejszego, więc trzeba po prostu do przeżyć – czasem ten lekki ból jest nawet przyjemny, bo czujecie postępy! A zwłaszcza po całej nocy snu z nakładkami na zębach – po zdjęciu alignera zawsze czuć lekkie ciągnięcie.

4. Higiena
Jak dbać o aligner? To mega proste, ale szczególnie ważne – zwłaszcza w sytuacji, w jakiej obecnie jesteśmy. Przy nakładaniu nowej nakładki najlepiej lekko zwilżyć ją wodą (ja zawsze tak robię), a gdy ją zdejmujecie – umyć wodą i mydłem i schować do pudełka. W obu sytuacjach należy oczywiście wcześniej umyć ręce! Pamiętajcie, że każdą nakładkę możecie nosić 10 dni i więcej (w zależności od potrzeb), więc codziennie należy o nią dbać. Rano najlepiej umyć ją szczoteczką z małą ilością pasty do zębów i dokładnie oczyścić. Do zestawu dołączony jest również specjalny cleaner, który może pomóc Wam zrobić to jeszcze dogłębniej.
Dzisiaj przedstawiłam Wam pierwsze kroki w leczeniu Invisalign z mojej perspektywy i zaznaczyłam, na co musicie się przygotować. To sporo informacji na pierwszy raz, dlatego o moich wrażeniach z pierwszych miesięcy opowiem Wam w kolejnym poście. Jeżeli macie pytania – piszcie, chętnie na wszystkie odpowiem!

Invisalign is an innovative system of teeth straightening, which is selected individually in terms of needs and expected results – you can opt for straightening alone, but also more advanced side treatments, depending on the severity of the problems. Of course, you will learn everything at your first consultation, where you and your doctor will be able to discuss the possibilities. Invisalign aligners are specialized, transparent overlays on the teeth, which – unlike a classic braces, you can hardly see at all! Let’s get to the specifics now.

1. Preparation
Particularly important information at the beginning is that to start treatment with Invisalign system you must have one hundred percent healthy teeth. So if you plan to straighten your teeth with this method, you should go for an overview beforehand. When everything is ok – you arrange a consultation to one of the facilities available in the area – on the website you will find a search engine that will help you in this. I chose Dr. Ćićkiewicz from the Dental Fraternity clinic. At the first visit a 3D iTero scan is performed, thanks to which the doctor will be able to see your jaw model to propose a solution. It’s great because you can see the current arrangement of your teeth and the target one, and believe me that you can do anything. I finally decided on classic straightening, Dr. Ćićkiewicz ordered my overlays and then I just had to wait!

2. Overlays and straightening process
You get overlays in boxes and string bags, so you can store them in sterile conditions. In addition, you get a convenient case where you can safely store your aligners when they’re not in your mouth. The pads should be worn as long as possible during the day – and 20 to 22 hours are recommended (therefore they are only removed when eating or drinking coffee or sweet drinks, only water can be drunk in them). The set of overlays consists of the top and bottom overlays – they are signed, so it’s easy to see, and in case of a mistake the aligner just won’t get on your teeth. As for the period of treatment, it depends only on your expected results (for me it is less than a year).

What were my first impressions? It is known that such an aligner is not something standard, so it takes time to get used to it. At the beginning I felt a slight discomfort – mainly due to light lisp while speaking, but it passed quickly! Then the overlays are practically imperceptible during everyday activities and this is great. Initially, my “therapy” went very smoothly – I changed the aligners every 5 days on average and I really felt the effects. What’s important – you have to wear them really diligently, because if you let go – the next overlay will simply not fit! So before you change it to the next one, you need to make sure that your teeth do not hurt you anymore.

3. Does it hurt?
Of course – a little yes, but it is not a strong pain making life difficult. Compared to the classic braces and discomfort associated with wires and elastics, this does not seem to be a problem at all. In fact, the most painful are the first hours of wearing the new overlay, because from the less resistance of the previous overlay you go to the stronger one, so you just have to survive – sometimes this slight pain is even pleasant, because you feel progress! And especially after a night of sleep with overlays on your teeth – after removing the aligner, you can always feel a light pull.

 

4. Hygiene
How to care for an aligner? It’s extremely simple, but especially important – especially in the situation we are currently in. When applying a new overlay, it’s best to slightly moisten it with water (I always do), and when you take it off – wash it with soap and water and put it in a case. Of course, you should wash your hands beforehand in both situations! Remember that each overlay can be worn for 10 days or more (depending on your needs), so you should take care of it every day. In the morning, it is best to wash it with a brush with a small amount of toothpaste and thoroughly clean. The kit also includes a special cleaner that can help you do it even more thoroughly.

 

Today I presented to you the first steps in the treatment of Invisalign system from my perspective and pointed out what you need to prepare for. This is a lot of information for the first time, so I will tell you about my impressions from the first months in the next post. If you have questions – write, I will gladly answer all of them!

 

[/et_pb_section]